No Photo found
Posted by: Self
Last online: 19 May, 2024

I'm a Trader (Bianery Option)..... Hshshhshshshbsnzjhshanjshzbxnsjzhzbsbhzhzbzbzghzhzhzhzhhsgzhzjzhshjshshzuhsbsbshshzbhzhshzhzhbshshzhbzbzhzhzhbsbzhxbsnjskanshhxjzh

About Myself

Personal Details

Name : Awais Neno
Gender: Male
Marital Status: Never Married
Age: 19
Birth Day: 18 January, 2005
Height: 173 Cm
Weight: 55 Kg
Body Type: Average

My Education & Career

Education: High School
Profession: Business

My Religious & Social Background

Religion: Christian
Cast: Christian

My Location

Address: Faisalabad, Punjab, Pakistan
City: Faisalabad
State: Punjab
Country: Pakistan

More About Myself

I'm a Trader (Bianery Option)..... Hshshhshshshbsnzjhshanjshzbxnsjzhzbsbhzhzbzbzghzhzhzhzhhsgzhzjzhshjshshzuhsbsbshshzbhzhshzhzhbshshzhbzbzhzhzhbsbzhxbsnjskanshhxjzh

My Preferred Partner

Need a careing wife...... Awrgshhxhbxbhdbbdhhdbdbbsjsjjsjsbsbzbxbxbznnxhxnxnxbdvbsjxgxgzsvsnhxbznsjzgxhzbsgxbzjhzbsnsbsbhshzhzhzbzbzbbshshsgshsbshhsgshshs

Send Mail